Iz zgodovine lekarne Ravne na Koroškem

Prve lekarne v Evropi so nastale v 13.stoletju. Z zdravili so oskrbovale prebivalce v svoji bližnji in daljni okolici. Seveda so bila to predvsem zdravila, pripravljena iz zdravilnih rastlin pa tudi raznih mineralov in posušenih delov eksotičnih živali.

Na področju današnje Koroške je lekarna Slovenj Gradec daleč najstarejša lekarna. Ustanovljena je bila leta 1706 z namenom, da se uredi lekarniška dejavnost na področju Mislinjske doline. Prebivalci Mežiške doline so se dolga leta z zdravili oskrbovali v lekarni v sosednjem Pliberku. Prvo lekarno smo dobili leta 1926 na Prevaljah. Lekarno je ustanovil magister Nikola Jordanič in jo poimenoval Lekarna pri Sveti Mariji.

Z razvojem Guštanja oziroma Raven so se kazale potrebe po ustanovitvi javne lekarne na Ravnah. Že v poročilu o delu oblastnega Ljudskega odbora (LO) v Mariboru za leto 1949 med drugim beremo, da bo »v bližnji prihodnosti treba graditi tudi nove prostore lekarne v … Guštanju«.

Pritiski na oblasti so se v naslednjih letih stopnjevali in končno je okrajni LO Slovenj Gradec na svoji seji dne 4.4.1953 sprejel sklep o ustanovitvi okrajne lekarne s sedežem na Ravnah na Koroškem. Na osnovi tega sklepa je bila izdana ustrezna odločba dne 28.10.1953. Lekarna Ravne je začela poslovati 8.12.1953, njena prva upravnica je bila Bojana Veržun, mag. farm., nasledila jo je Marija Ridl, mag.farm. Od leta 1964 do leta 1998 je bila vodja lekarne Ravne Meta Kolar, mag.farm., nasledila pa jo je zdajšnja vodja Karolina Švajger, mag.farm.

Kot so se v 60-tih letih širile in razvijale Ravne, tako je vse pomembnejšo vlogo odigrala lekarna Ravne – pripojitev lekarn Črna s postajo v Mežici in Prevalje v letu 1963. V 70. letih je sledijo konstituiranje v TOZD (Temeljno organizacijo združenega dela). Leta 1976 smo imeli delovno organizacijo Koroška lekarna s sedežem na Ravnah s tremi TOZD-i (TOZD Lekarna Ravne, TOZD Lekarna Radlje ob Dravi in TOZD Lekarna Slovenj Gradec). Leta 1983 je postala Koroška lekarna enovita delovna organizacija v sklopu SOZD-a Koroško zdravstvo.

4.4.1991 se je delovna organizacija Koroška lekarna preimenovala v Javni zavod Koroška lekarna Ravne na Koroškem, z Odlokom o ustanovitvi leta 2002 pa v Koroško lekarno, javni zavod, katerega ustanoviteljice so vse občine Koroške regije.

Lekarna Ravne na Koroškem je že kmalu po ustanovitvi prevzela vodilno vlogo tako po organizacijski kot strokovni plati. Postala je največja lekarna v zavodu ter učna lekarna. Lekarna Ravne na Koroškem poleg celodnevne oskrbe z zdravili omogoča dostop do lekarniških storitev v času dežurne službe (ob delavnikih do 22.00 ure, ter nedeljah in praznikih v obsegu 7 ur na praznični oziroma nedeljski dan). S svojim kadrovskim potencialom med prvimi od lekarn javnega zavoda Koroška lekarna v prakso uvaja nove, dodatne storitve, ki v ospredje lekarniške dejavnosti postavljajo pacienta (farmacevtska skrb, pregled uporabe zdravil, osebna kartica zdravil).

Delo in pomen lekarne Ravne na Koroškem v preteklih 60-tih letih znova potrjuje naše vodilo: Prav je, da se na poti v prihodnost zavedamo korenin preteklosti.

Zapisala Irena Pušnik, mag.farm., spec., direktorica Koroške lekarne