We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: KOROŠKA LEKARNA
Ob Suhi 9, 2390 Ravne na Koroškem
tel.: 02/87 50 701
faks: 02/87 50 707

Spletna stran: www.koroskalekarna.si

Odgovorna uradna oseba:

Irena Pušnik, mag.farm., spec., direktorica zavoda

Tel.: 02/87 50 700
Elektronski naslov: irena.pusnik@netsi.net

Datum prve objave kataloga:

September 2009

Datum zadnje spremembe:

December 2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.koroskalekarna.si

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda Koroške lekarne, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev
posredujejo pooblaščene osebe.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organzicaiji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:
  1. 1. Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
  2. 2. Poleg navedenega opravlja zavod še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

ORGANIZACIJSKE ENOTE KOROŠKE LEKARNE z lekarniškimi poslovnimi enotami:

LEKARNA ČRNA NA KOROŠKEM
Center 144a
2393 Črna na Koroškem
tel.: 02/87 50 714
faks: 02/87 50 715
lekarna.crna@siol.net

Vodja: Polona Drevenšek, mag.farm.

LEKARNA MEŽICA
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
tel.: 02/87 50 716
faks: 02/87 50 717
lekarna.mezica@netsi.net

Vodja: Saša Pratnekar, mag.farm.

 

LEKARNA PREVALJE
Trg 1
2391 Prevalje
tel.: 02/87 50 712
faks: 02/87 50 713
lekarna.prevalje@netsi.net

Vodja: Polona Reiter, mag.farm.

 

LEKARNA RAVNE NA KOROŠKEM

Ob Suhi 11

2390 Ravne na Koroškem
tel.: 02/87 50 702
faks: 02/87 50 703

lekarna.ravne@siol.net

 

Vodja: Karolina Švajger, mag.farm.

 

LEKARNA DRAVOGRAD

Koroška cesta 47

2370 Dravograd
tel.: 02/87 70 730
faks: 02/87 70 731

lekarna.dravograd@netsi.net

 

Vodja: Sonja Vošner, mag.farm.

 

LEKARNA RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 7

2360 Radlje ob Dravi
tel.: 02/87 70 737
faks: 02/87 70 736

lekarna.radlje@netsi.net

 

Vodja: Marija Skerlovnik, mag.farm.

 

LEKARNA VUZENICA

Mladinska ulica 17

2367 Vuzenica

tel.: 02/87 70 732

faks: 02/87 70 733

lekarna.vuzenica@siol.net

 

Vodja: Marija Verhnjak, mag.farm.

 

LEKARNA SLOVENJ GRADEC

Glavni trg 28

2380 Slovenj Gradec

tel.: 02/88 12 773

faks: 02/88 12 772

lekarna.sg@netsi.net

 

Vodja: Andreja Vravnik, mag.farm., spec.

 

LEKARNA KTC

Ronkova ulica 4

2380 Slovenj Gradec

tel.: 02/88 50 760

faks: 02/88 50 761

lekarna.ktc@netsi.net

 

Vodja: Jožica Štumberger Grabner, mag.farm.

 

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA MISLINJA

Šolska cesta 55

2382 Mislinja

tel.: 02/88 50 762

faks: 02/88 50 763

lekarna.mislinja@netsi.net

 

Vodja: Renata Vučič Selar, mag.farm

 

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PODVELKA

Podvelka 2

2363 Podvelka

tel.: 02/87 70 734

faks: 02/87 70 735

lekarna.podvelka@siol.net

 

Vodja: Damjana Markon, mag.farm.

Organigram zavoda:

Predstavljen v mapi zraven IJZ

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Irena Pušnik, mag.farm., spec., direktorica zavoda

 

Tel.: 02/87 50 700

Elektronski naslov: irena.pusnik@netsi.net

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )
Državni predpisi:

Zakon o zavodih ( Uradni list RS, št.12/91 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/13 )

Zakon o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

( Uradni list RS, št. 95/07 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o javnih naročilih ( Uradni list RS, št.

12/13 )

Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 94/07 )

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 51/06 )

Zakon o splošnem upravnem postopku

( Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o varstvu potrošnikov ( Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami in dopolnitvami )

 

 

 

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:

Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o lekarniški dejavnosti ( Uradni list RS, št. 36/04 )

 

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti ( Uradni list RS, št. 39/06 )

Zakon o zdravilih ( Uradni list RS, št. 31/06 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami )

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (http://www.zzzs.si/)
 

Predpisi EU:

Register predpisov RS- poglavja EU

Zakonodaja EU

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov )
 

 

Povezava na državni register predpisov

Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS : http://www.vlada.si/
Register predpisov RS
Predlogi predpisov na spletnih straneh
Državnega zbora:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Povezava na EU portal:
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm

 

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Finančni načrt in drugi plani za leto 2013

 

Vizija in strategija razvoja Koroške lekarne

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Koroška lekarna ne vodi nobenih upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov.
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: Koroška lekarna ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno dostopne
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam evidenc:

– Evidenca o zaposlenih delavcih
– Evidenca o stroških dela
– Evidenca o izrabi delovnega časa
– Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
– Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
– Evidenca o usposobljenosti delavcev zavarstvo pred požarom
– Evidenca izvajalcev del po pogodbah o delu
– Evidenca o poškodbah pri delu
– Evidenca štipendistov
– Evidenca dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno delovno prakso in počitniško delo
– Evidenca o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih
– Evidenca članov sveta zavoda

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna – Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna – Statut Koroške lekarne – Dogovor o imenovanju predstavnikov ustanoviteljic sveta zavoda Koroške lekarne – Pravilnik o oblikovanju cen – Pravilnik o računovodstvu – Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest – Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in prepovedanih drog pri zaposlenih v javnem zavodu – Pravilnik o podeljevanju štipendij – Izjava o varnosti z oceno tveganja – Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ter določitvi odgovorne osebe za zagotavljanje javnosti dela javnega zavoda

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja : V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisni ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo javnega zavoda Koroška lekarna