We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: KOROŠKA LEKARNA
Ob Suhi 9, 2390 Ravne na Koroškem
tel.: 02/87 50 701
faks: 02/87 50 707
Spletna stran: https://www.koroskalekarna.si
Odgovorna uradna oseba: Irena Pušnik, mag. farm., spec., direktorica zavoda

Tel.: 02/87 50 700
Elektronski naslov: irena.pusnik@koroskalekarna.si

Datum prve objave kataloga: September 2009
Datum zadnje spremembe: April 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.koroskalekarna.si, poglavje O lekarni – Informacije javnega značaja
Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda Koroške lekarne, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev
posredujejo pooblaščene osebe.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: 1. Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.

2. Poleg navedenega opravlja zavod še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: ORGANIZACIJSKE ENOTE KOROŠKE LEKARNE z lekarniškimi poslovnimi enotami:

LEKARNA ČRNA NA KOROŠKEM
Center 144a
2393 Črna na Koroškem
tel.: 02/87 50 714
faks: 02/87 50 715
lekarna.crna@koroskalekarna.si
Vodja: Polona Drevenšek, mag. farm.

LEKARNA MEŽICA
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
tel.: 02/87 50 716
faks: 02/87 50 717
lekarna.mezica@koroskalekarna.si
Vodja: Saša Pratnekar, mag. farm.

LEKARNA PREVALJE
Trg 1
2391 Prevalje
tel.: 02/87 50 712
faks: 02/87 50 713
lekarna.prevalje@koroskalekarna.si
Vodja: Simona Rupreht, mag. farm.

LEKARNA RAVNE NA KOROŠKEM
Ob Suhi 11
2390 Ravne na Koroškem
tel.: 02/87 50 702
faks: 02/87 50 703
lekarna.ravne@koroskalekarna.si
Vodja: Polona Reiter, mag. farm.

LEKARNA DRAVOGRAD
Koroška cesta 47
2370 Dravograd
tel.: 02/87 70 730
faks: 02/87 70 731
lekarna.dravograd@koroskalekarna.si
Vodja: Sonja Vošner, mag. farm.

LEKARNA RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi
tel.: 02/87 70 737
faks: 02/87 70 736
lekarna.radlje@koroskalekarna.si
Vodja: Damjana Markon, mag. farm.

LEKARNA VUZENICA
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
tel.: 02/87 70 732
faks: 02/87 70 733
lekarna.vuzenica@koroskalekarna.si
Vodja: Marija Verhnjak, mag. farm.

LEKARNA SLOVENJ GRADEC
Glavni trg 28
2380 Slovenj Gradec
tel.: 02/88 12 773
faks: 02/88 12 772
lekarna.sg@koroskalekarna.si
Vodja: Andreja Vravnik, mag. farm., spec.

LEKARNA KTC
Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec
tel.: 02/88 50 760
faks: 02/88 50 761
lekarna.ktc@koroskalekarna.si
Vodja: Dragica Nabernik, mag. farm.

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA MISLINJA
Šolska cesta 55
2382 Mislinja
tel.: 02/88 50 762
faks: 02/88 50 763
lekarna.mislinja@koroskalekarna.si
Vodja: Andraž Počič, mag. farm

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA PODVELKA
Podvelka 2
2363 Podvelka
tel.: 02/87 70 734
faks: 02/87 70 735
lekarna.podvelka@koroskalekarna.si
Vodja: Martina Kotta, mag. farm.

Organigram zavoda: Predstavljen v mapi zraven IJZ
Člani sveta zavoda: Suzana Vodnjov, Metka Naveršnik, Viktor Robnik, Mag. Jožef Marhl, Zoran Breznik, Sonja Vošner, Polona Reiter
2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Irena Pušnik, mag.farm., spec., direktorica zavoda

Tel.: 02/87 50 700

Elektronski naslov: irena.pusnik@koroskalekarna.si

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa ( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )
Državni predpisi: Zakon o zavodih ( Uradni list RS, št.12/91 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 )

Zakon o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 63/07 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Uradni list RS, št. 108/09 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o javnih naročilih ( Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 )

Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 94/07 )

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Uradni list RS, št. 51/06 )

Zakon o splošnem upravnem postopku ( Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o varstvu potrošnikov ( Uradni list RS, št. 98/04 s spremembami in dopolnitvami)

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 23/05 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o lekarniški dejavnosti ( Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 )

Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti ( Uradni list RS, št. 28/18, 71/18 )

Zakon o zdravilih ( Uradni list RS, št. 17/14 s spremembami in dopolnitvami )

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami )

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (http://www.zzzs.si/)

Predpisi EU: Register predpisov RS- poglavja EU

Zakonodaja EU

2.d. Seznam predlogov predpisov ( preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov )
Povezava na državni register predpisov

Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS : http://www.vlada.si/
Register predpisov RS

Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Povezava na EU portal:
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: Finančni načrt in drugi plani za leto 2020

Dolgoročna strategija razvoja Koroške lekarne za obdobje 2017-2023

Letno poročilo 2020

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Koroška lekarna ne vodi nobenih upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov.
2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
Seznam evidenc: Koroška lekarna ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javno dostopne
2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam evidenc:
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
 • Evidenca izvajalcev del po pogodbah o delu
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno delovno prakso in počitniško delo
 • Evidenca o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih
 • Evidenca članov sveta zavoda
2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja
Sklopi informacij:
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna
 • Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna
 • Statut Koroške lekarne
 • Dogovor o imenovanju predstavnikov ustanoviteljic sveta zavoda Koroške lekarne
 • Pravilnik o oblikovanju cen
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in prepovedanih drog pri zaposlenih v javnem zavodu
 • Pravilnik o podeljevanju štipendij
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost ter določitvi odgovorne osebe za zagotavljanje javnosti dela javnega zavoda

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:
V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisni ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo javnega zavoda Koroška lekarna.

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja:
Koroška lekarna je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

3.Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja/ZDIJZ/ ( Ur.l.RS, št. 51/06, 23/14, 50/14, 102/15, 7/18)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja/ (Ur.l.RS, št.24/16)

Katalog informacij javnega značaja je na sedežu zavoda dostopen v času

 1. Od ponedeljka do petka: 7.00 do 14.00 ure
  Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki, predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oz. na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6.člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.