We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Kazalniki kakovosti

Zakon o lekarniški dejavnosti-ZLD-1 v 23. členu nalaga lekarnam spremljanje kazalnikov kakovosti.

Kazalniki kakovosti predstavljajo mero kakovosti zdravstvenega varstva.

Kakovost v zdravstvu je lastnost sistema zdravstvenega varstva, delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, zdravstvene obravnave in posameznih storitev. V Koroški lekarni smo prepoznali temeljna načela kakovosti :

 • uspešnost
 • varnost
 • pravočasnost
 • kontinuiteta
 • učinkovitost
 • enakopravnost
 • osredotočenost na paciente

Že v preteklih letih smo izpostavili določene kazalnike kakovosti ( realizacija plana izobraževanj, nove kompetence, nove kognitivne storitve namenjene pacientom…).

V letu 2020 smo sistematično spremljali prepoznane kazalnike kakovosti.

1. Kazalniki zadovoljstva pacientov

1.1 Anketa o zadovoljstvu pacientov z našimi storitvami

V Koroški lekarni to anketo že leta izvajamo periodično vsaki dve leti. Ker smo anketo izvedli leta 2018, bi jo morali izvesti v letu 2020. Vendar jo bomo lahko izvedli šele po koncu epidemije.

1.2 Pohvale, pritožbe, pobude pacientov

V vseh organizacijskih enotah- lekarnah Koroške lekarne se nahaja knjiga pohval, pritožb, pobud, namenjena našim pacientom.

Vodja lekarne je zadolžen za sprotno preverjanje vpisov pacientov v to knjigo in eventuelno ustrezno ukrepanje. Vodja lekarne tudi dokumentira vsako ustno pritožbo pacientov ter rešitev te pritožbe.

Direktorici se preda v obravnavo pritožba, ki jih ni bilo mogoče rešiti v posamezni lekarni. Na upravi se ustrezno dokumentira ta vrsta pritožbe in rešitev pritožbe.

V letu 2020 v Koroški lekarni ni bilo vložene nobene zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic. O tem smo skladno s 63. členom ZPacP poročali zastopnici pacientovih pravic.

Smo pa imeli ob prvi razglasitvi epidemije v spomladanskih mesecih nekaj zapletov zaradi ukrepa omejene izdaje zdravil na recept.

Zaplete smo ustrezno rešili, zaradi primerov izdaje zdravil brez KZZ pa uvedli dodatna preverjanja identitete pacienta, da smo se izognili eventuelni napaki izdaje zdravila napačnemu pacientu.

2. Kazalniki razvoja zaposlenih

Koroški lekarni smo v letu 2020 v celoti realizirali plan izobraževanj strokovnih delavcev. Vsi strokovni delavci so se udeležili rednega strokovnega izobraževanja v organizaciji LZS.

V Koroški lekarni imamo zaposlene 3 magistre farmacije s specializacijo. To predstavlja 9 % nosilcev dejavnosti.

V letu 2020 so bile v procesu specializacije iz klinične farmacije 3 magistre farmacije.

4 magistre farmacije imajo dodatno kompetenco iz PUZ-a ( 11 % nosilcev dejavnosti), 12 magistrov farmacije ima dodatno kompetenco iz homeopatije ( 34 % nosilcev dejavnosti ).

Konec leta 2020 smo med zaposlenimi izvedli raziskavo MI PARE- ugotavljanje mnenja zaposlenih.

Rezultati raziskave bodo v pomoč pri prepoznavanju in nadaljnjemu razvoju ključnih poklicnih kompetenc zaposlenih.

3. Kognitivne storitve

S kazalnikom kognitivne storitve prikazujemo uvajanje novih storitev oziroma spremljanje že uvedenih storitev.

Mnoge v preteklih letih že uvedene storitve, so bile v letu 2020 izvedene v omejenem številu oziroma jih zaradi ukrepov zaradi epidemije nismo mogli izvesti :

  • opravljenih je bilo zgolj 30 pregledov uporabe zdravil ( PUZ )
  • nismo izvedli planiranih Dnevov odprtih vrat ( Mežica, Mislinja )
  • beležili smo znatno manj zdravstvenih meritev :
   • 513 merjenj krvnega tlaka
   • 2315 merjenj telesne teže
  • imeli smo znatno več svetovanj po telefonu sploh v času, ko so bili ostali deli primarne zdravstvene dejavnosti pacientom težje dostopni.

Vsled temu, bi bilo dobro v bodoče razmisliti in med lekarniške storitve dodati telefarmacevtske storitve.