We use, we bake and we eat cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies. Okay! Learn more

Kazalniki kakovosti

Zakon o lekarniški dejavnosti-ZLD-1 v 23. členu nalaga lekarnam spremljanje kazalnikov kakovosti.

Kazalniki kakovosti predstavljajo mero kakovosti zdravstvenega varstva.

Kakovost v zdravstvu je lastnost sistema zdravstvenega varstva, delovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, zdravstvene obravnave in posameznih storitev. V Koroški lekarni smo prepoznali temeljna načela kakovosti :

  • uspešnost
  • varnost
  • pravočasnost
  • kontinuiteta
  • učinkovitost
  • enakopravnost
  • osredotočenost na paciente

Že v preteklih letih smo izpostavili določene kazalnike kakovosti ( realizacija plana izobraževanj, nove kompetence, nove kognitivne storitve namenjene pacientom…).

V letu 2019 pa smo sistematično spremljali prepoznane kazalnike kakovosti ter jih bomo v naslednjih letih spremljali in jim postopoma dodajali nove.

1. Kazalniki zadovoljstva pacientov

1.1 Anketa o zadovoljstvu pacientov z našimi storitvami

V Koroški lekarni to anketo že leta izvajamo periodično vsaki dve leti. Ker smo anketo izvedli leta 2018, jo bomo zopet uvrstili v plan za leto 2020.

1.2 Pohvale, pritožbe, pobude pacientov

V vseh organizacijskih enotah- lekarnah Koroške lekarne se nahaja knjiga pohval, pritožb, pobud, namenjena našim pacientom.

Vodja lekarne je zadolžen za sprotno preverjanje vpisov pacientov v to knjigo in eventuelno ustrezno ukrepanje. Vodja lekarne tudi dokumentira vsako ustno pritožbo pacientov ter rešitev te pritožbe.

Direktorici se preda v obravnavo pritožba, ki jih ni bilo mogoče rešiti v posamezni lekarni. Na upravi se ustrezno dokumentira ta vrsta pritožbe in rešitev pritožbe.

V letu 2019 v Koroški lekarni ni bilo vložene nobene zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic. O tem smo skladno s 63. členom ZPacP poročali zastopnici pacientovih pravic.

2. Kazalniki razvoja zaposlenih

V Koroški lekarni smo v letu 2019 v celoti realizirali plan izobraževanj strokovnih delavcev. Vsi strokovni delavci so se udeležili rednega strokovnega izobraževanja v organizaciji LZS.

V Koroški lekarni imamo zaposlene 3 magistre farmacije s specializacijo. To predstavlja 9 % nosilcev dejavnosti.

V letu 2019 so bile v procesu specializacije iz klinične farmacije 3 magistre farmacije.

4 magistre farmacije imajo dodatno kompetenco iz PUZ-a ( 11 % nosilcev dejavnosti ), 12 magistrov farmacije ima dodatno kompetenco iz homeopatije ( 34 % nosilcev dejavnosti ).

3. Kognitivne storitve

S kazalnikom kognitivne storitve prikazujemo uvajanje novih storitev oziroma spremljanje že uvedenih storitev.

V letu 2019 smo v okviru PUZ-a ( pregled uporabe zdravil ) opravili 103 preglede.

Te storitve so se izvajale v okviru Dnevov odprtih vrat, aktivnosti ob Tednu zdravja in potrebah pacientov.

V letu 2019 smo tudi za lekarniško podružnico Mislinjo nabavili validiran merilec krvnega tlaka za paciente.

V letu 2019 smo zabeležili :

  • 675 merjenj krvnega tlaka
  • 6703 merjenj telesne teže

Ob tem so pacienti prejeli tudi ustrezen strokovni nasvet. Število storitev je primerljivo z letom 2018.